Elintarviketeollisuuteen soveltuvat epoksiliimatElintarviketeollisuuden laitteiden kokoonpanossa käytettävien liimojen osalta on huomioitava käyttökohteen liimalle asettamat rajoitukset ja määräykset. Elintarvikkeiden tuotantoprosessin aikana elintarvikkeet joutuvat kontaktiin erilaisten materiaalipintojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikkeen kuljetusastiat, valmistusprosessin laitteiden pinnat, sekä myyntipakkaukset. EU on määritellyt eri materiaaleille Kehysasetuksen 1935/2004 (jäljempänä ”Kehysasetus”), jonka vaatimukset myös elintarviketeollisuuteen soveltuvat epoksiliimat tulee täyttää. Tällä halutaan varmistaa, että elintarviketeollisuudessa käytettävät liimat ovat riittävän inerttejä, ettei niistä siirry elintarvikkeeseen ihmiselle haitallisia aineita, ja etteivät elintarviketeollisuuteen soveltuvat epoksiliimat myöskään aiheuta muutoksia elintarvikkeen koostumukseen, makuun tai hajuun. (1.)

Aterimet kootaan liimaa käyttäen

Elintarvike-epoksit ovat turvallisia käyttää mm. aterimissa (kuva: Shutterstock)

Muoviasetus määrittää vaatimukset

Tämän lisäksi EU on määrännyt Muoviasetuksen 10/2011 (jäljempänä ”Muoviasetus”) elintarvikkeiden kanssa kontaktiin joutuville muovimateriaaleille, joihin myös elintarviketeollisuuden käyttöön soveltuvat epoksiliimat ovat tyypillisesti verrattavissa. EU on rajannut materiaalit, jotka kuuluvat Muoviasetuksen soveltamisalaan ja ainesosat, jotka kuuluvat EU:n asettamaan sallittujen aineiden listaan, niin kutsuttuun Positiivilistaan. (2.)

Muoviasetus sisältää määritykset sellaisten muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistusta ja myyntiä varten:
a) jotka on tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa tai
b) jotka ovat jo kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa tai
c) joiden voidaan kohtuudella odottaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa (Muoviasetus. 1. luku, 1. artikla)
Liimat eivät suoraan kuulu Muoviasetuksen määrittämiin muoveihin, mutta liiman valmistajan sekä liiman toimittajan on erittäin suositeltavaa kommunikoida jakeluketjussa eteenpäin riittävät tiedot (Adequate Information). Lopullisena tavoitteena on, että riittävä tieto auttaa lopputuotteen valmistavaa yritystä täyttämään Kehysasetuksen sekä Muoviasetuksen asettamat vaatimukset, sekä varmistamaan ainesosien mahdollisten siirtymisten pysymisen raja-arvoissa. (3.)

keksituotantolinja-elintarvike-epoksi

Elintarvike-epokseja käytetään elintarviketuotantolinjojen rakenteiden kiinnitykseen (kuva: Shutterstock)

Elintarviketeollisuuteen soveltuvat liimat elintarvikepakkauksissa ja tuotantolaitteissa

Kuumaliimat ovat olleet pitkään ja yleisesti käytössä elintarvikepakkauksissa. Kartongista muodostettuihin pakkauksiin sekä joustopakkauksiin käytetään termoplastisia kuumaliimoja, jotka ovat erinomaisia nopeutensa, kemikaaliturvallisuutensa, sekä helpon käytettävyytensä vuoksi. Toisaalla kemiallisesti reagoivat liimat, kuten epoksiliimat, tarjoavat kestävän ratkaisun käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden tuotantoprosessin laiterakenteissa, joissa liimalta vaaditaan suurta mekaanista lujuutta ja hankalien olosuhteiden kestoa. Kaksikomponenttiset epoksiliimat soveltuvat käytettäväksi kokoonpanoihin, joissa liimataan metalleja, komposiitteja tai muoveja. Epoksiliimat kestävät altistusta korkeille lämpötiloille sekä erityyppisille nesteille.

Kaksikomponenttiset epoksiliimat ovat huoneenlämpötilassa kovettuvia liimoja. Useat epoksiliimat ovat saatavilla kaksoispakkauksissa, joissa perusaine ja kovete ovat oikeassa sekoitussuhteessa pakkauksen erillisissä osissa. Komponenttien sekoittuessa käynnistyy kemiallinen reaktio, polymerisaatio, jonka seurauksena perusaineesta ja kovetteesta muodostuu luja rakenteellinen materiaali, jonka tulee olla käyttökohde huomioiden kemiallisesti turvallinen. Epoksiliiman ominaisuuksien ja turvallisuuden kannalta on oleellista, että epoksiliiman komponentit reagoivat mahdollisimman täydellisesti. Kaksoispatruunasta annostelu vähentää virheellisen sekoitussuhteen riskiä, jolloin kovettunut materiaali täyttää liimavalmistajan tarkoittamat ominaisuudet.

Permabond – sarjan liimat elintarviketeollisuuden käyttöön

Permabond valmistaa markkinoille Food and Drug Administration (FDA) -hyväksytyistä raaka-aineista valmistettuja epoksiliimoja. FDA on Yhdysvaltojen viranomainen, mikä on huomioitava paikallisia ja EU:n määräyksiä noudattavissa käyttökohteissa. Permabond:lla on valikoimassaan myös epoksiliima ET5162, joka on valmistettu Muoviasetuksen 10/2011 Positiivilistan raaka-aineista. Valikoimaan kuuluu myös Water Regulations Advisory Scheme (WRAS, Yhdistynyt kuningaskunta) -hyväksytty tuote Permabond ET5365.

ET5143_TDS
ET5145_TDS
ET5147_TDS
ET5162_TDS
ET5365_TDS

Lähteet:

1. Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1474883630634&uri=CELEX:32004R1935
2. KOMISSION ASETUS (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, art. 3.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807

3. Aim of the Doc, s. 5.
Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain, 2013.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_en.pdf